luni, februarie 26, 2024

Ultima ora

Sport

Informare privind venitul minim de incluziune (VMI)

Venitul minim de incluziune (VMI), introdus prin Legea nr. 196/ 2016,  prevăzut în reforma socială din PNRR, reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea venitului minim garantat (VMG) și a alocatiei pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem în perioada 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu VMI.

Acest beneficiu de asistență socială cuprinde doua compenente:

I) ajutor de incluziune – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a), pentru asigurarea necesităţilor zilnice de viaţă, respectiv:

a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;

b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;

II) ajutor pentru familia cu copii – ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. c), respectiv până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv,care au în întreţinere unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului şi stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie;

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.

Principalele cauze de excludere sunt deținerea de: clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente; mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice; autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi.

Documetele necesare pentru a solicita VMI:

-Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;

-Declaraţia pe propria răspundere;

-Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);

-Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;

-Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;

-Certificat de naştere pentru fiecare copil;

-Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

-Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;

-Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.

Ce aduce nou VMI?

• VMI răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor, prin utilizarea unui sistem de calcul mai relevant pentru cei care au nevoie de sprijin. Noul sistem are la bază modelul european, care se raportează la distribuția consumului în gospodărie și nu la cumulul de venituri pe membru de familie. Gradul de acoperire a celor mai sărace persoane crește, prin reașezarea pragurilor de venit și printr-o configurare mai echitabilă a nivelului cuantumurilor beneficiilor sociale.

• VMI promovează participarea persoanelor sărace și vulnerabile pe piața muncii prin facilitarea accesului la intervenții active și îmbunătățirea programelor de sprijin adaptate nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile. Programul se adresează inclusiv persoanelor care realizează venituri din muncă, în vederea stimulării menținerii acestora pe piața muncii.

• VMI pune accentul pe asigurarea de oportunități educaționale egale pentru copiii din familiile vulnerabile, prin corelarea sprijinului financiar cu participarea activă a acestora la educație. Măsurile destinate stimulării participării copiilor de vârstă școlară la activitatea educațională contribuie la îmbunătățirea perspectivelor profesionale ale acestora și, implicit, la creșterea calității vieții.

• VMI necesită depunerea unei singure cereri, indiferent de numărul și categoria de ajutoare financiare de care poate beneficia o familie/persoană singură.

• Plată unică lunară aferentă VMI, indiferent dacă acesta are în vedere una sau mai multe componente ale VMI. Aceasta facilitate conduce la costuri administrative mai mici, timp și efort redus.

Va facem cunoscut ca modelul standard de cerere precum si lista documentelor ce trebuie depuse in vederea solicitarii acordarii venitului minim de incluziune pot fi consultate si descarcate si de pe site-ul AJPIS Dolj, la sectiunea “Informatii de interes public – Formulare tip”.

DIRECTOR EXECUTIV,

COCORA ELENA MIHAELA

Politica