duminică, iunie 16, 2024

Ultima ora

Sport

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea face angajări

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea angajează asistenţi şi brancardieri. Conducerea unităţii medicale a anunţat că organizează concurs în conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în clădirea situată în str. Remus Bellu nr. 3, pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante. 

Astfel, unitatea medicală angajează, cu durată nedeterminată doi asistenţi şefi, unul la
Serviciul de Anatomie Patologică, unul la Secţia Chirurgie şi ortopedie pediatrică, un asistent generalist la Secţia Pediatrie şi doi asistenţi generalişti la Secţia Psihiatrie I, un post asistent generalist la Secţia Cardiologie – Compartiment USTACC, un kinetoterapeut pentru Secţia Neurologie, dar şi patru infirmieri, câte unul pentru fiecare dintre secţiile Pediatrie, Secţia Ortopedie,Secţia Medicală, Secţia Urologie.
Sunt posturi şi pentru îngrijitori curăţenie: 1 post – Compartiment ATI, 1 post – Ambulatoriu de specialitate, 1 post – Secţia Gastroenterologie, 1 post – Secţia Cardiologie, 1 post – Secţia Boli Infecţioase.
Tot cu durată nedeterminată este disponibil un post de brancardier la UPU SMURD, un post de liftier, un post mecanic lift, un post economist la Serviciul ATAP, un post magaziner, unul de instalator, un post merceolog, unul de muncitor necalificat la bucătărie,

Cu durată determinată sunt disponibile două posturi de asistent generalist, unul la
Secţia Cardiologie, unul la Compartimentul Chirurgie Vasculară -19.01.2017

Policlinica Buna Vestire Craiova

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

CONDIȚII GENERALE:

• candidatul are cetăţenie română, cetăţenie a statelor membre U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
• candidatul are domiciliul în România;
• candidatul cunoaşte limba română vorbit şi scris;
• candidatul are capacitate deplină de exerciţiu;
• candidatul are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
• candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

CONDIȚII SPECIFICE:

pentru postul de kinetoterapeut:

– diploma de licenţă în specialitate;

pentru postul de economist:

– diploma de licenţă în specialitate
– curs operare PC

pentru postul de asistent şef Serviciul de Anatomie Patologică :

– asistent principal laborator;
– minim 5 ani vechime în Serviciul de Anatomie Patologică

pentru postul de asistent şef – Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică:

– asistent medical principal;

pentru postul de asistent generalist:

– diploma de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare sau diploma de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diploma de licenţă în specialitate;

pentru postul de magaziner şi merceolog:

– diploma de bacalaureat;
– curs operare PC;

pentru postul de infirmier :

– diploma de şcoală generală şi curs de infirmier organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizaţi de MMFPS cu aprobarea MS-Direcţia Generală Resurse Umane certificare.

pentru postul de mecanic lift:

şcoala generală;
– certificat de calificare montator, reglor şi depanator ascensoare;

pentru postul de liftier :

şcoala generală;
– curs liftier;
– autorizaţie ISCIR vizată la zi;

pentru postul de instalator:

şcoala generală;
– certificat de calificare ca instalator sanitar;

pentru postul de îngrijitor curăţenie brancardier şi muncitor necalificat:

şcoala generală;

Concursurile se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 3 la datele menţionate mai sus, începând cu orele 10.00.

Tipul probelor:

– pentru posturile de asistent şef şi asistent generalist: proba scrisă, proba practică şi interviu;
– pentru posturile de kinetoterapeut, economist, merceolog, magaziner, instalator, mecanic lift, liftier, brancardier, infirmier, îngrijitor curăţenie şi muncitor necalificat: proba scrisă şi interviu.

Dosarele se depun la serviciul RUJC, de luni până vineri între orele 10.00-14.00 după cum urmează :

– pentru posturile vacante până la data de 3.01.2017
– pentru posturile temporar vacante până la data de 23.12.2016

Dosarele trebuie să conţină în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din HGR nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Înscrierile se fac pe grupa de posturi din ziua concursului, iar alegerea posturilor se va face după analizarea concursului în ordinea descrescătoare a mediilor.

Bibliografia , tematica de concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul RUJC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – sau la nr. de telefon 0250.748001 interior 3268.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

• cerere tip de înscriere (se completează la serviciul RUJC);
• copie BI/CI;
• diploma de studii (original şi copie xerox)
• carnetul de muncă/după caz adeverinţa care atestă vechimea în muncă (meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie) ;
• cazier judiciar în copie;
• adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
• curriculum vitae;
• 10 coli xerox;

 

Politica