sâmbătă, iulie 13, 2024

Ultima ora

Sport

Achiziție echipamente și dotări

Anunt de participare
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.
Cod de identificare fiscala: 15849951; Adresa: Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: Romania; Persoana de contact: Loredana Timofte; Telefon: 0767432603; Fax: +40 0350800111; E-mail: [email protected]; Adresa internet: (URL) www.balneomedcenter.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu
Termene de livrare minime:
Calandru rufe : maxim 45 de zile de la comanda
Masina spalat rufe fara bariera sanitara : maxim 45 de zile de la comanda

I.3) Comunicare
Documentele de achiziție sunt disponibile gratuit la email: [email protected]
Ofertele trebuie depuse la: Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr.142, județul Vâlcea, pana la data de 19.11.2021 ora 12:00

Policlinica Buna Vestire Craiova

I.4) Tipul autoritatii contractante
Societate privata, Spital BalneomedCenter.

I.5) Activitate principala
Activitate de asistenta spitalicească
Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie echipamente si dotari

II.1.2) Cod CPV
42000000-6 – Echipamente industriale

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizarea echipamentelor necesare pentru implemetarea proiectului Diversificarea Serviciilor Medicale ale Spitalului BalneomedCenter prin dotarea cu echipamente de înaltă performanta, Echipamente pentru spalatorie lot 6.
Finanțat din surse proprii si ajutor de stat prin HG 807. Cerere de acord pentru finanțare înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. M_REG-1008971-2021.

Vor fi achizitionate în bloc Lot 6:
Calandru rufe
Lungime utila minim 2000mm
Diametru cilindru intre 300-500 mm
Tip alimentare – abur

Masina de spalat rufe industriala fara bariera sanitara
Volum cuva minim 500Litri
Diametru cuva minim 900mm
Alimentare mixta abur-electric

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 155.875 ; Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: Lot 6 în integralitatea sa.
Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Locul de executare
Locul principal de executare:
Spitalul BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, Str. Ostroveni, nr.142, jud. Valcea.

II.2.2) Descrierea achizitiei
Specificatii in Caietul de sarcini si Fisele tehnice aferente echipamentelor.

II.2.3) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut.

II.2.4) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: – Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.5) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: – sau
Numar minim preconizat: –
/Numarul maxim: –
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: –

II.2.6) Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu.
Vor fi respinse toate ofertele ce nu respecta caracteristicile tehnice minime pentru toate componentele Lotului și nu prezintă o oferta pentru toate componentele lotului.
Vor fi respinse toate ofertele care nu respecta termenul de livrare si garantia.

II.2.7) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.8)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: in oferta tehnica va fi indicat link-ul producatorului din care sa reiasa caracteristicile tehnice
Ofertele vor fi prezentate în limba română cu exceptia link-urilor producatorului daca acestea nu au varianta in limba romana..

II.2.9) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

II.2.10) Informatii suplimentare: NU
Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:

 1. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr.98/2016 și va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, scanate și semnate, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  Aceste documente sunt:
  a) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat, buget local etc.) la momentul prezentării certificatului sau valoarea acestor datorii se încadreaza în pragurile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice;
  b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
  c) documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după caz;
  d) alte documente edificatoare, după caz.
 2. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Formularul 1, scanat și semnat, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
  Toţi operatorii economici participanți la procedură vor prezenta o declarație conform art. 60 din Legea 98/2016, odată cu depunerea DUAE.
 3. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, valabil la data prezentării acestuia, din care să rezulte: adresa actuala și obiectul de activitate al societății.
  Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:
 • pentru persoanele fizice/juridice romane: Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului).
 • pentru persoanele fizice/juridice străine: Operatorii economici ce depun oferte trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului (tradusă autorizat în limba română).
  Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.
  Acest certificat, scanat și semnat, urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertanţii asociaţi/subcontractanţi/terți susținători, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2) SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: –

III.1.3) CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertei a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie, în valoare cumulata de minim 150.000 lei fără TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. – Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016.
La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, obiectul contractelor, valorile, beneficiarii (publici sau privati), data si numarul documentului de receptie, procentul de indeplinire a acestora.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Acestea sunt:
• Livrarile de produse similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: numarul si data contractelor, furnizarea de produse similare, valori – exprimate in lei fara tva; perioade de livrare; beneficiarii indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; dovada faptului ca produsele au fost receptionate.
Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produse care pot fi incadrate in categoria echipamentelor/aparatelor medicale.
Nota: Pentru conversia în Lei, daca contractele sunt incheiate in alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul de referinta.

2.) Proportia de subcontractare
AC solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

 • AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 în legătură cu subcontractantii propusi.;
 • În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie.
 • Autoritatea Contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
 • În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
 • Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publică, optiunea de a fi sau nu plătiti direct de către autoritatea contractantă. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/părtile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acestia, valoarea la care se ridică partea/părtile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect (art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în urma aplicarii criteriului de atribuire.
 • Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în ofertă sau declarati ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achizitie public. Contractele trebuie să fie în concordantă cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica. – Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  III.1.4) INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE REZERVATE
  Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
  Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu
  III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
  III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
  Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: – Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: –
  III.2.2) Conditii de executare a contractului – nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa, prețul cel mai scăzut.
IV.1.2) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii – nu
IV.1.3) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate: Nu
IV.1.4) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu
IV.1.5) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
IV.1.6) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura – nu
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor:
Data si ora locala: 19.11.2021 ora 12:00
La Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea.

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
IV.2.5) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 31.03.2022
IV.2.6) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2021; Ora locala: 13:00
La sediul: Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Valcea.

SECTIUNEA V: INFORMATII COMPLEMENTARE
V.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: –
V.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu
V.3) Informatii suplimentare : NU
V.4) Proceduri de contestare
V.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul de Administrație al SC BALNEOMEDCENTER S.A.;
V.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere –
V.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În scris la registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea, în maxim 3 zile de la deschiderea ofertelor.
V.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare în scris la Registratura Spital BalneomedCenter, adresa: Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: Romania;
V.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2021

Politica