Conecteaza-te cu noi

Mehedinți

APIA Mehedinţi cheamă rentieri agricoli la viză

Publicat

pe

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  Mehedinţi  reaminteşte că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2016, inclusiv, la Centrele judeţene al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie  în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea,  rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul / ele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul),   pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului,  renta datorată acestuia în anul 2015poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2016, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA,   respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.  Prezenţa anuală a rentierilor  la sediul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor de rentier agricol  este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015.