DNA face angajări! Ce criterii trebuie îndeplinite de candidați

Direcția Națională Anticorupție scoate la concurs un post de execuție vacant de expert-psiholog gradul I (personal contractual) în cadrul Compartimentului de protecție a muncii.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 20 septembrie 2022 – 4 octombrie 2022.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:

– 13 octombrie 2022, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;

– 19 octombrie 2022, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:

Condițiile generale:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Condiții specifice:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, specializarea psihologie;
• masterat în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diplomă echivalentă în condițiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani și 6 luni;
• atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom;
• dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;
• abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice;
• cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale, dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției Naționale Anticorupție din București, str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, și vor fi însoțite de următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs, adresată procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (pusă la dispoziție de Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
•carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a prezenta cazierul judiciar, în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
• curriculum vitae;
• recomandare de la ultimul loc de muncă ori copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior.
Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2658, 2657; persoane de contact: grefier Carmen Ciobanu și grefier Daniela Siko – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență [email protected]

Populare

Recomandări

Tichetele de sportiv pentru copii se amână pentru 2024

Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive care practică...

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 05.12 – 11.12.2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

Ciucă se confesează: „Mi-e teamă de un singur lucru, să nu mor neîmpărtăşit”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi seara, într-un interviu...