Societatea CITY GROUP arată că este târâtă în scandal mediatic pentru că nu a cedat șantajului

Societatea CITY GROUP arată că este târâtă în scandal mediatic pentru că nu a cedat șantajului
Față de informațiile apărute în spațiul public, precizăm următoarele:
În temeiul PUZ/PUG, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 23/2000; nr. 352/2008 se obține certificatul de urbanism nr. 1441/12.06.2009 în scopul construirii imobil S+P+4E, cu destinația de locuințe colective și spații comerciale la parter, la adresa Craiova, Str. Împăratul Traian, nr. 59, județul Dolj. Se obțin toate avizele și documentațiile solicitate prin certificatul de urbanism. De asemenea, se obține autorizația de construire nr. 292/06.04.2010 prin care se autorizează execuția lucrărilor de construire pentru „Construire imobil S+P+4E cu destinația de locuințe colective și spații comerciale la parter”.
Dat fiind faptul că ne aflam în perioada de recesiune economică, urmare a crizei economice din anii 2009-2010, societatea a luat decizia de a amâna momentul construirii imobilului. Prin urmare, autorizația de construire a expirat fără a fi demarate lucrările de construire.
În anul 2017 se obține o nouă autorizație de construire cu nr. 302/04.04.2017.
Primăria Municipiului Craiova, la reautorizare, a solicitat doar punctul  de vedere de la Ministerul Cultelor și studiul de însorire, în baza Legii 50/1991 art. 7 alin (6) „Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. „Astfel, nefiind nevoie de emiterea unui nou certificat de urbanism, pe cale de consecință nu a mai fost nevoie de obținerea altor avize.
În timpul execuției lucrărilor,  urmare a sesizării nr. 8235/03.06.2017 înregistrată la SCSP Dolj cu nr. 417/04.09.2017, s-a efectuat un control igienico-sanitar de către DSP Dolj, prin care s-a constatat faptul că imobilul la care se făcea referire în petiție este în stadiul de ridicare și că, din studierea documentelor puse la dispoziție de către societate, a rezultat faptul că pentru construcția în curs de execuție aflată la nr. 59 pe str. Împăratul Traian, există aviz sanitar eliberat de DSP Dolj, dar că avizul sanitar respectiv era eliberat pentru adresa Str. Împăratul Traian nr. 61 și i-a fost aplicat ca și măsură pentru obținerea unui nou  aviz sanitar.
Această situație se explică prin faptul că anterior obținerii primei autorizații de construire, SC CITY GROUP CONSTRUCT SRL, proprietară a două terenuri învecinate aflate la numerele 59 și 61 de pe strada Împăratul Traian, a obținut alipirea acestora conform actului de alipire nr. 920/04.04.2008.
În acest sens, ne-am adresat DSP Dolj în vederea emiterii unui nou aviz sanitar pentru adresa Str. Împăratul Traian, nr. 59, cu documentația înregistrată sub nr. 11834/10.10.2017, documentație care cuprindea și studiul de însorire. În urma documentației depuse, DSP Dolj ne răspunde cu adresa nr. 11834/13.10.2017, comunicându-ne faptul că nu se va emite notificare de asistență de specialitate, întrucât a fost emisă Autorizație de Construire nr. 302/04.04.2017.
Față de actele sus expuse, considerând că este vorba de o eroare materială, în data de 23.10.2017, cu adresa nr. 78, înregistrată la DSP Dolj sub nr. 12606/24.10.2017, am solicitat îndreptarea erorii materiale strecurată în avizul sanitar nr. 546/02.09.2009, și anume îndreptarea erorii ce privea numărul factorial, respectiv din Str. Împăratul Traian nr. 61 în Str. Împăratul Traian nr. 59, solicitare la care nu am primit răspuns nici până azi.
Pentru clarificarea aspectului am solicitat eliberarea unei copii după documentația depusă în vederea obținerii avizului nr. 546/02.09.2009, comunicându-ni-se prin adresa nr. 14022/22.11.2017 faptul că, în urma verificărilor dispuse și efectuate în evidențele DSP Dolj, a fost identificată înregistrarea solicitării societății din registrul intrări-ieșiri avize sanitare din anul 2009, dar că în arhiva instituției nu au mai fost identificate alte documente.
Societatea a publicat pe site-ul citygroupresidence.ro toate studiile de însorire menționate mai sus.
În continuare arătăm următoarele:
– persoanele reclamante, angajați la DSP Dolj, „instituție în cadrul căreia nu se regăsesc documentele care au stat la baza emiterii avizului sanitar nr. 546/02.09.2009”, au făcut mai multe demersuri în vederea constrângerii societății pentru a cumpăra imobilul deținut de aceștia la un preț supraevaluat.
– în considerarea normelor de bună vecinătate societatea a acceptat să poarte o discuție cu reclamantul, încercând să înțeleagă ce nemulțumiri are acesta.
– din discuții, a reieșit faptul că acesta dorește să fie despăgubit de societate prin vânzarea bunului imobil la un preț supraevaluat, invocând în mod nefondat că nu i se asigură lumina solară așa cum prevedere OMS 119/2014.
– de bună credință fiind, societatea i-a propus acestuia să aleagă cinci arhitecți din Craiova sau București, în mod aleatoriu, care să realizeze studiul de însorire, pe cheltuiala societății, propunere refuzată nejustificat de acesta.
– acesta a mai arătat că singurul interes față de această plângere este acela de a își vinde casa, cu un preț supraevaluat.
Văzând că este victima unei încercări de șantaj, societatea a formulat plângere penală pe numele reclamantului pentru infracțiunea de șantaj, prevăzută de art. 207 alin. 1,2 și 3 C.p.
Societatea arată că nu se face responsabilă de modul în care DSP arhivează documentele, iar pentru dovedirea bunei credințe, acesta este dispusă să procedeze la elaborarea studiilor de însorire de către experți judiciari și extrajudiciari, fiind convinsă de corectitudinea studiilor de însorire deja întocmite și depuse la instituțiile abilitate.