Convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 21.09.2023, ora 10.00

DISPOZIŢIA NR.4564

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 21.09.2023, ora 10.00

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.320294/2023 prin care se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, în data de21.09.2023, ora 10.00;

Policlinica Buna Vestire Craiova

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2023 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 21.09.2023, ora 10.00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extrardinare din data de 21.09.2023, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Emisă azi 19.09.2023

PRIMAR,SECRETAR GENERAL,
Lia-Olguța VASILESCUNicoleta MIULESCU

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4564/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.09.2023, ora 10.00

Nr. proiect hotărâreTitlul proiectului de hotărâreInițiatorul proiectului de hotărâreComisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurare urbanistică în incinta Universităţii de Medicină, intersecţie bd. 1 Mai – str. Dr. Victor Papillian, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Victor Papillian, nr. 2APrimar Lia-Olguța VasilescuII, V

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Populare

Recomandări