Conecteaza-te cu noi

Actualitate

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară

Publicat

pe

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,

în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară, care se va desfășura cu participare fizică, în data de 28.05.2020, ora 11.00 în Sala mare de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19, Craiova, județul Dolj.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 28 mai 2020 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor județeni pe suport de hârtie, vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului județean.

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia Juridică Administraţie Locală, Secretariat

NR. 181 Emisă astăzi, 22.05.2020

P R E Ş E D I N T E CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE

Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr.181/2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj

din data de 28.05.2020

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Roșca Marian Ovidiu, precum și constatarea vacantării locului de consilier județean (comisia nr. 6).
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Naicu Daniel (comisia nr.5 și comisia nr.6).
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020 (comisia nr. 1).
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume din excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020 (comisia nr.1).
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu județean, contului anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, contului anual de execuție al creditelor interne, încheiate la 31 decembrie 2019 și a situațiilor financiare ale anului 2019 (comisia nr. 1).
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020 (comisia nr.1)
 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.3)
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare ale anului 2019 și descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv – director general pentru anul 2019 (comisia nr. 1).
 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor actul constitutiv actualizat al societății (comisia nr.3 și comisia nr.6).
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții ( comisia nr.3 și comisia nr.6)
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor numirea auditorului extern de control financiar, aprobarea contractului de audit extern de control financiar și împuternicirea conducerii delegate să semneze contractul de audit extern de control financiar (comisia nr.3 și comisia nr.6).
 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare pe anul 2019, nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, lista de investiții pentru anul 2020, modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2020 și actul adițional nr.5 la contractele de mandat ale administratorilor (comisia nr. 1 și comisia nr.3).
 13. Proiect de hotărâre privind diminuarea cu un procent de 20% a remunerației fixe brute lunare a administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru luna mai a anului 2020 (comisia nr. 3 și comisia nr. 6).
 14. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a bunurilor imobile – clădiri ”Depozit de gaze medicale – modernizare și extindere UPU S.C.J.U. Craiova” și ”Centrală termică pentru încălzire și producere apă caldă menajeră cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară” precum și înscrierea acestora în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr. 1 și comisia nr. 4).
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de 500 mp date în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea amplasării unui laborator modular de testare genetică pentru COVID-19 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Dolj ca partener în cadrul proiectului ”Creșterea accesului membrilor grupurilor dezavantajate din județul Gorj și județul Dolj la servicii sociale de calitate” (comisia nr.6).
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare strategică și eficiență administrativă – Județul Dolj”, cod SMIS 135061 și a cheltuielilor aferente (comisia nr. 1 și comisia nr. 5 ).
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr. 1 și comisia nr. 4 ).
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt, completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova” (comisia nr.1 și comisia nr.4 ).
 20. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru Acord Unic (comisia nr.2).
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Dolj (comisia nr. 2 ).
 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a prestării unor servicii de utilitate publică către Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.2)
 23. Diverse – interpelări

Continue Reading